หน้าหลัก

 

สาส์นจากประธานมูลนิธิฯ
(นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ)
       
Khun Chanin Vonkusolkit

มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต (The Foundation for Better Life) เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันเอง ของผู้มีจิตศรัทธาในการช่วยเหลือสังคม ได้เริ่มก่อตั้งจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา, ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือยากไร้, ส่งเสริมวัฒนธรรมเผยแพร่วิชาความรู้ในด้านต่างๆ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
          

มูลนิธิฯ มีความเชื่อว่า การหยิบยื่นหรือแบ่งปันโอกาสเหล่านี้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสต่างๆ เหล่านี้จะเป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งต่อการสร้างโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบ่มเพาะความสามารถในการดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐาน ที่จะสามารถเติบโตอย่างมีศักยภาพในอนาคต นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังความรู้สึกที่ดีงาม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมควบคู่กันไป ด้วยการจัดหาโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด ซึ่งทางมูลนิธิฯ ตระหนักดีว่าในแต่ละปีที่ผ่านมา ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ยังมีผู้ต้องการความช่วยเหลืออีกมากนั้น เป็นแรงผลักดันให้คณะกรรมการของมูลนิธิฯ เร่งพัฒนาการให้ความช่วยเหลือ และทำประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น โดยขอความร่วมมือจากทุกท่านมาสนับสนุนให้โครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 

 
Main Menu
Search